Statystyka-24 Analiza i Obliczenia Srtatystyczne

Profesjonalne obliczenia do prac dyplomowych na takie sympatyczne kierunki jak :

 •  psychologii
 •  pedagogiki
 •  studiów pielęgniarskich

oraz innych kierunków

W ramach badań statystycznych realizujemy następujące zagadnienienia:

 • Podstawowe statystyki: średnia, dominanta, mediana, wariancja, odchylenie standardowe.. itp
 • Testowanie hipotez statystycznych (testy nieparametryczne i parametryczne)
 • Obliczenia korelacji i regresji (liniowej oraz nieliniowej)
 • Analiza Czynnikowa
 • ANOVA/MANOVA

W obliczeniach statystyczne przeprowadzone są przy użyciu następujących testów

 • Test t-Studenta
 • chi2
 • ANOVA jednoczynnikowa oraz (M)ANOVY
 • korelacji, korelacji cząstkowej, regresji liniowej,
 • testów sprawdzających założenia Normalności i homogeniczności wariancji
 • analiza scieźek

Etapy realizacji obliczeń statystycznych

 • Rozmowa na temat przedmiotu
 • Wykonanie stosownych obliczeń w programie statystycznym Statistica/ SPSS
 • Omówienie wyników oraz wstępna ich interpretacja
 • Raport końcowy zawierajacy:
  • wyniki analizy wraz ze wskazówkami do interpretacji wyników
  • wykaz wykorzystanych narzędzi statystycznych
  • wykresy do wykorzystania w pracy dyplomowej


Procedura realizacji zlecenia na obliczenia statystyczne

Jesli zdecydujesz się na współpracę z nami, to proponujemy Tobie następujące kroki w realizacji zlecenia:
1. Na nasz adres e-mail klien wysyła:

 • Tytuł pracy
 • Główne założenia i problem badawczy
 • Hipotezy badawcze
 • Bazę danych z wynikami przeprowadzonych badan

  2. Po zaakceptowaniu współpracy prosimy o wysłanie danych niezbędnych do wystawienia faktury proForma – szczególnosci:
 • Imię i Nazwisko
 • Adres zamieszkania
 • a w przypadku firm – Nazwa firmy i NIP
  3. Wystawiamy fakturę proForma
  4. Kient wpłaca pieniądze na wskazany w fakturze proForma rachunek bankowy
  5. W ciągu 3 dni od zaksięgowania wpłaty wysyłamy sporządzone obliczenia statystyczne
  6. Wysyłamy oryginał faktury na adres klienta

  INFORMACJE DODATKOWE:

Faktura proForma jest dowodem zawarcia umowy pomiędzy Serwisem e-Ankieta a klientem

Na życzenie klienta możliwość zawarcia umowy przed wpłatą pieniędzy?

Serwis e-Ankieta gwarantuje pilotaż nad powierzonymi badaniami do czasu ukonczenia przedmiotowej pracy badawczej przez klienta (zakoćczenia pracy magisterskiej, licencjackiej, dyplomowej, itp… )